782139

Mass Image Compressor Compressed this image. https://sourceforge.net/projects/icompress/ with Quality:76

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.